20 Mar 2018

Download Soal dan Kunci Jawaban UAS Bahasa Daerah Kelas X, XI dan XII SMA Semester 2

Download soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Daerah Jawa Kelas X, XI dan XII SMA Semester 1 - Ulangan Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi terakhir pada tiap semesternya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Guru dan Siswa dalam pembelajaran selama satu semester. Dengan demikian guru dapat mengetahui prosentase keberhasilan sistem pengajaran.


Pada kesempatan ini kami akan membagikan file berkas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Daerah kelas X, XI, dan XII SMA Semester 2 berupa file microsoft word. Soal geografi ini dapat dijadikan sebagai bahan latihan soal bagi adik-adik yang akan mengikuti UAS semester 2. Namun untuk Guru file soal ini dapat dijadikan bahan tambahan untuk soal-soal ulangan harian maupun UAS.

Berikut adalah contoh soal dari UAS Bahasa Daerah Jawa untuk kelas X SMA:

1. Jinise artikel ing ngisor iki, kajaba…..
A. Artikel Eksplanatif
B. Artikel deskriptif
C. Artikel preskriptif
D. Artikel prediktif
E. Artikel deduktif

2. Arikel sing ngandharake sawijine masalah kang dumadi ing masyarakat, bisa disumurupi apa sing satemene dumadi. Jinis iki memper kaya laporan utawa reportase, bedane yen laporan mung adhedhasar kasunyatan wae, yen artikel panulisane nerangake masalah kanthi gamblang  bisa awujud opini iki diarani jenis artikel….
A. Artikel Deskriptif
B. Artikel Preskriptif
C. Artikel Prediktif
D. Artikel Eksploratif
E. Artikel Eksplanatif

3. Predhiksi asil tetandhingan bulu tangkis nasional iku didungkapake sajrone artikel….
A. Artikel Eksplanatif
B. Artikel Eksploratif
C. Artikel Deskriptif
D. Artikel Prediktif
E. Artikel Preskriptif

4. Artikel kang ngewenehi tuntunan marang sing maca kanggo nindakake sawijine babagan saengga ora keliru uatawa salah. Iki ingaranan jinis artikel….
A. Artikel Deskriptif
B. Artikel Eksploratif
C. Artikel Eksplanatif
D. Artikel Preskriptif
E. Artikel Prediktif

5. Panulise artikel Manawa kaudhal manut structure yaiku…
A. Isi, masalah, dudutan
B. Dudutan, isi, lan masalah
C. Pambuka, dudutan, lan masalah
D. Pambuka, isi, lan dudutan
E. Pambuka, isi, lan masalah

Lingkungan Resik, Uripe Sehat
Lingkungan resik urip sehat nduweni teges lingkungan sing adoh saka kondisi kang nyebabake lelara. Lingkungan sing resik bisa dadekake urip sehat. Tegese saka lingkugan resik urip sehat yaiku urip lingkungan sing kita panggoni nduweni kesan becik kanggo sesawangan lan menehi sehat.
Lingkungan sing kita panggoni bisa ndukung lan nduweni pengarh tumrap panguripane manungsa dhewe. Yen lingkungan kita, wargane duweni pakulinan urip sehat, mesthine iki bakal nuwuhake kesan luwih becik tumrap pribadi lan masyarakat. Ananging suwalike yen kita manggon ing warga kang duweni pakulinan kemroh lan seneng omben-omben bab iki bakal nduweni pengaruh psikis lan mental kita.

6. Kepriye carane mujudake lingkungan omah supaya resi?
A. Mbuwang sampah ing panggonan
B. Njaga lingkungan tetep teles lan garing
C. Tansah reresik omah, buwang sampan ing panggonan kan wis disiapake.
D. Sampah dijarake numpuk lan kebak ing panggonane
E. Sampah uwuhake ganda kang kurang enak lan diparani laler utawa coro

7. Kena apa lingkungan sing kudu resik?…
A. Amarga panggonan sehat kuwi bias ndukung panguripane manungsa
B. Amarga saka lingkungan resik bisa ndadekake urip sehat
C. Amarga wargame nduweni kebiasaan resik lan becik
D. Amarga kahanan iki bias nuwuhake sesawangan kang asri
E. Amarga wargame supaya ora kemroh

8. Ing ngisor ini sing kalebu ukara lamba yaiku….
A. Rusake alam bias disebabake dening factor alam
B. Lingkungan alam sing rusak bakal nduweni efek tumrap uriping manungsa lan anduweni potensi bakal dumadi bencana ing tembene
C. Lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas, lan hawa perlu dijaga supaya sumberdaya alam tetep lestari lan ngasilake paedah kang maksimal kanggo karaharjane manungsa
D. Karusakan alam sing paling gedhe disebabake dening manungsa katimbang factor alam kang dumadine ora saben dina
E. Karusakan lingkungan amarga pokale manungsa nyebabake penyakit, bencana, lan kapitunan tumrap manungsa dhewe

9. Lingkungan resik urip sehat nduweni teges lingkungan sing adoh saka kondisi kang nyebabake lelara. Lingkungan sing resik bisa dadekake urip sehat. Tegese saka lingkugan resik urip sehat yaiku urip lingkungan sing kita panggoni nduweni kesan becik kanggo sesawangan lan menehi sehat.
Ukara ing nduur cuplikan saka…
A. Pambuka
B. Dudutan
C. Isi
D. Pambuka lan dudutan
E. Deskripsi

10. Pekarangan kang kebak wit-witan bias gawe omah katon asri lan seger.
Ukara ing nduwur kalebu ukara…
A. Ukara Lamba
B. Ukara camboran
C. Ukara camboran sejajar
D. Ukara camboran rapatan
E. Ukara camboran sungsun

Untuk melakukan download file berkas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Daerah kelas X, XI dan XII SMA Semester 2 dapat dilakukan dengan cara klik link tautan download di bawah ini. Namun sebelumnya agar tidak bingung dalam proses download silahkan baca : Cara download di www.abdinegara.web.id. Semoga bermanfaat.

Link download: